โกลบิชจะไม่ทอดทิ้ง
คนที่ต้องการเรียนรู้ ไว้ข้างหลัง
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์

"

ABOUT WORK AT GLOBISH

GLOBISH

"

เรากำลังมองหาคนที่มีความเข้าใจในปัญหาการศึกษาของประเทศไทยเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหานั้น 

เราเลือกคนที่ชอบการเรียนรู้และอยากพัฒนาตัวเองเพื่อที่เขาจะหมั่นเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของเขาให้ดีอยู่ตลอด และเราจะเลือกคนที่พร้อมจะทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างแท้จริง

ติดต่อเรา

Globish Academia (Thailand) 10 Floor, Spring Tower, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400

06-3535-2701

ฝึกงานกับเรา

Globish Academia (Thailand) 10th Floor, Spring Tower, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400

06-3535-2701

ติดต่อเรา

Sales Representative

JOIN OUR GLOBISH TEAM

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0635352701

JOIN OUR GLOBISH TEAM

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0635352701

สำหรับผู้ที่รักในการขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดคุยเก่ง ให้คำปรึกษา แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้กับลูกค้า  ติดตามลูกค้าตั้งแต่เปิดจนจบการขาย  อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ               ให้กับคนไทย

Educational Consultant

มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีหน้าที่ช่วยดูแลในเรื่องการวัดระดับภาษาและจัดสรรคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน วางแผนกลยุทธทางการขายร่วมกับฝ่ายการขาย และเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร

Marketing

ผู้ติดตามข่าวสาร เก่งในการจับประเด็นปัญหา เป็นนักสื่อสารที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษและไทยได้ดี สามารถวางแผนการตลาดออนไลน์ (facebook และช่องทางต่างๆ) เขียน  content และคิด campaign เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้า

มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีหน้าที่ช่วยดูแลในเรื่องการวัดระดับภาษาและจัดสรรคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน วางแผนกลยุทธทางการขายร่วมกับฝ่ายการขาย และเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร

Educational Consultant

Marketing

ผู้ติดตามข่าวสาร เก่งในการจับประเด็นปัญหา เป็นนักสื่อสารที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษและไทยได้ดี สามารถวางแผนการตลาดออนไลน์ (facebook และช่องทางต่างๆ) เขียน  content และคิด campaign เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้า

สามารถพัฒนาด้วย Vuejs Framework ได้และเข้าใจ Nuxt.js พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript, CSS และ HTML5 ได้
เข้าใจ PHP, Web Service และ API (RESTFUL), Database Programming  เช่น NoSQL, MySQL

Sales Assistant

ชื่นชอบงานบริการ ชอบการพูดคุย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดูแลลูกค้าที่ติดต่อผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆรวมไปถึงการช่วยโทรเปิดการขายและการดูแลลูกค้าตั้งแต่การให้คำแนะนำจนถึงขั้นตอนการสมัครเรียน

ชื่นชอบงานบริการ ชอบการพูดคุย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดูแลลูกค้าที่ติดต่อผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ รวมไปถึงการช่วยโทรเปิดการขายและการดูแลลูกค้าตั้งแต่การให้คำแนะนำจนถึงขั้นตอนการสมัครเรียน

Coach Support

มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ทำงานร่วมกับผู้สอนชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ  วางแผนการรับสมัครโค้ชผู้สอน ดูแลโค้ชและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ สามารถอยู่ในบรรยากาศที่เปิดรับความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ

Student Support

Student Support

รักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ดูแลนักเรียนในระบบ ทำงานร่วมกับผู้สอนชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ ได้อยู่ในบรรยากาศที่เปิดรับความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ

Thai Coach for Online English 

สำหรับผู้ที่รักในสอน มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและถูกตามหลักไวยากรณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถจัดสรรเวลาได้ดี สามารถทำงานที่บ้าน อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับคนไทย

Thai Coach for Online Englishสำหรับคนที่รักในการสอน มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและถูกตามหลักไวยกรณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถจัดสรรเวลาได้ดี อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับคนไทย

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้สอนชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ วางแผนการรับสมัครโค้ชผู้สอนดูแลโค้ชและประสานงานกับฝ่ายต่าง สามารถอยู่ในบรรยากาศที่เปิดรับความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่

มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ จัดทำเนื้อหาการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร รวมถึงมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมออฟไลน์กับทีมดูแลความพึงพอใจของนักเรียน

Visit our blog
Join Us

"เพราะในทุก ๆ วันที่เรามาทำงาน เราได้ช่วยให้คนไทยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ และพร้อมที่จะคว้าโอกาสต่าง ๆ ที่เข้ามา"

เรากำลังมองหาคนที่มีความเข้าใจในปัญหาการศึกษาของประเทศไทยเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหานั้น 

เราเลือกคนที่ชอบการเรียนรู้และอยากพัฒนาตัวเองเพื่อที่เขาจะหมั่นเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของเขาให้ดีอยู่ตลอด และเราจะเลือกคนที่พร้อมจะทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างแท้จริง

"เพราะในทุก ๆ วันที่เรามาทำงาน เราได้ช่วยให้คนไทยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ และพร้อมที่จะคว้าโอกาสต่าง ๆ ที่เข้ามา"

ABOUT WORK AT GLOBISH